ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

 

დაბადების თარიღი  -  12 სექტემბერი, 1972 წელი

განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1995 წ.)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა  -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები  -  საქართველოს და კავკასიის ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები

 

სამეცნიერო შრომები 

   1992 წლიდან დღემდე გამოქვეყნებული აქვს 128 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის _ 14 წიგნი (მათგან _ 1 კატალოგი და წიგნად გამოცემული 1 საისტორიო წყარო) და 114 სტატია ქართულ და უცხოურ (ინგლისურ, გერმანულ, პოლონურ, სომხურ და რუსულ) ენებზე. მათგან 19 სტატია გამოქვეყნდა საზღვარგარეთის სახელმწიფოების სამეცნიერო- კვლევითი და სასწავლო ცენტრების მიერ გამოცემულ ჟურნალებსა და კრებულებში, კერძოდ, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში _ 2, შვედეთის სამეფოში _ 6, პოლონეთის რესპუბლიკაში _ 2, სომხეთის რესპუბლიკაში _ 2, რუსეთის ფედერაციაში _ 7, მათ შორის ქალაქებში: მოსკოვში (1), სანკტ-პეტერბურგში (1), მაჰაჩყალასა (3) და მაიკოპში (2).  

წიგნები:

 • `ქართული ფალერისტიკა (ჯილდოთმცოდნეობა)~, თბ., 1995.
 • `ქართული ბონისტიკა (ქაღალდის საფასთმცოდნეობა)~, თბ., 1996.
 • `შალიკაშვილები (ფესვები, ტრადიციები, დღევანდელობა)~, თბ., 1997.
 • `თამარ მეფის ორდენი (გერმანულ-ქართული სამხედრო-პოლი¬ტი-კური ალიანსის ისტორიიდან)~, თბ., 1998
 • `საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ბონები (1919-1921 წწ.)~, თბ., 1998.
 • `ქართველი მხედრები პოლონეთის დროშის ქვეშ (პოლონურ-ქარ-თულ სამხედრო-პოლიტიკურ ურთიერთობათა ისტორიიდან)~, თბ., 1998
 • Санкт-ПетербургЦентр русско-грузинских взаимоотношений (1703-2003 гг.)”, Тб., 2003.
 • ფული საქართველოში~, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული ილუსტრირებული, ფერადი კატალოგი, თბ., 2003. ქართულ და ინგლისურ ენებზე (თანაავტორი);
 • Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на службе России в 1703-1917 гг.)”, Тб., 2003.
 • ოგბაიძენი (საგვარეულოს ისტორიისათვის)”, თბ., 2005.
 • `ნარკვევები ქართველი და ადიღელი ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან”, თბ., 2005.
 • Борьба за свободу кавказа (Из истории военно-политического сотруд-ничество грузин и северокавказцев в первой половине XX века)”, Тб., 2005.
 • გრიგოლ I _ უკანასკნელი ქართველი მეფე”, თბ., 2008.

საისტორიო წყაროს პუბლიკაცია წიგნად:

 • მათე ალბუთაშვილი, “პანკისის ხეობა (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და გეოგრაფიული აღწერა)”, თბ., 2005. ნაშრომი ავტორისეული ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადეს, შესავალი წერილითა და შენიშვნებითურთ გამოსცეს გიორგი და ნიკო ჯავახიშვილებმა.

სტატიები:

 • ქართული საბრძოლო ორდენები პირველ მსოფლიო ომში, საქართველოს ეროვნული გვარდიის სამხედრო-ისტორიული ჟურნალი `მხედარი~, თბ., 1992, # 1, გვ. 34-35;
 • საქართველოს სამეფოს აღდგენის ცდა II მსოფლიო ომის დროს, საისტორიო ჟურნალი `ისტორია~, თბ., 1993, # 1.
 • რას შეისწავლის ფალერისტიკა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის `მაცნე~, ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1993, # 2.
 • რას შეისწავლის ბონისტიკა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის `მაცნე~, ისტორიის ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1993, # 3-4.
 • მასალები ქართული ფალერისტიკის ისტორიისათვის, ჟურნალი `არტანუჯი~, თბ., 1994, # 1.
 • მასალები ქართული ბონისტიკის ისტორიისათვის (I ნაწილი), ჟურნალი `არტანუჯი~, თბ., 1994, # 2-3.
 • მასალები ქართული ბონისტიკის ისტორიისათვის (II ნაწილი), ჟურნალი `არტანუჯი~, თბ., 1995, # 4. 
 • ქართული ფალერისტიკა (ჯილდოთმცოდნეობა), ძირითადი დასკვნები, ევროპისა და ამერიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კრებული `საქართველოს ურთიერთობა ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებთან~, თბ., ტომი II, თბ., 1995.
 • გენერალი შალიკაშვილი (წინაპრები, ტრადიციები, დღევანდელობა),  ქართული დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის წელიწდეული `ქართული დიპლომატია~, . III, თბ., 1997.
 • ოქროს საწმისის ორდენი,  ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წელიწდეული `ქართული დიპლომატია~, . IV, თბ., 1997.

ენების ცოდნა  -  რუსული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)

საკონტაქტო ინფორმაცია  -  ელ-ფოსტა:  javakhishvili_n@yahoo.com