საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები 

    ENGLISH